SOLICITARE INFORMAȚII PUBLICE

 

Denumirea autorităţii publice locale:
PRIMÄ‚RIA COMUNEI TOPOLOG

Sediul/Adresa:
localitatea Topolog, strada 1 Decembrie, 67, judeţul Tulcea
Data ........................................

 

Către,

CIOBANU MARIAN-LAURENÅ¢IU, Primar

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

......................................................................................... .

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
......................................
(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului ................................................................................
Adresa ........................................................................................................................
Telefon ......................................
Fax ............................................