FORMULAR PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ – NEPRIMIRE INFORMAȚII ÎN TERMEN LEGAL

Denumirea autorităţii publice locale:
PRIMÄ‚RIA COMUNEI TOPOLOG

Sediul/Adresa:
localitatea Topolog, strada 1 Decembrie, 67, judeţul Tulcea
Data ........................................

Către,

CIOBANU MARIAN-LAURENÅ¢IU, Primar

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul...................... din data de ................. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele considerente:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Prin acest apel solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris__/în format electronic__, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
......................................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ................................................................................
Adresa ........................................................................................................................
Telefon ......................................
Fax ............................................